Mâm Cúng động Thổ đầy đủ Lễ Vật

Tiếp đến, chủ đầu tư tự tay cuốc những phát đất hoặc đặt viên gạch đầu tiên vào chỗ đào móng để xin thần Thổ Địa được khởi công. Bạn không được khởi công vào những ngày có sao trùng tang, sao địa tặc, sao quỷ khóc, sao không phòng,… Dù là công trình lớn …

Mâm Cúng động Thổ đầy đủ Lễ Vật Read More »